Handelsbetingelser

Det er kedeligt, men vigtigt.

Sidst opdateret: 07/05/2024

1. Tilbud og aftale

1.1. Tilbud fra StayMain er bindende i 14 dage fra tilbuddets dato at regne, medmindre andet er angivet i tilbuddet.
1.2. En aftale mellem StayMain og bestilleren anses for indgået, når StayMain modtager en skriftlig eller mundtlig accept fra bestilleren, eller når StayMain har sendt en ordrebekræftelse og/eller modtaget del- eller fuld betaling fra bestilleren.

2. Pris

2.1. Alle priser angivet af StayMain er ekskl. moms.
2.1.1. Generel timepris for tjenester leveret af StayMain er DKK 800 pr. påbegyndt time.
2.2. Priserne baseres på det på tilbudstidspunktet gældende niveau for lønninger, materialepriser og øvrige omkostninger. StayMain forbeholder sig retten til at justere priserne, hvis der indtræder ændringer i disse omkostninger.
2.3. Udover den aftalte pris kan StayMain kræve betaling for ekstra arbejde, der opstår på grund af ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuldt materiale leveret af bestilleren, eller hvis der foretages ændringer i det leverede materiale.

3. Levering

3.1. Levering finder sted på det aftalte tidspunkt. Hvis intet specifikt er aftalt, finder levering sted, når StayMains arbejde er færdigt.
3.2. Forsinkelse eller hindring i levering på grund af force majeure eller bestillerens handlinger eller udeladelser medfører en tilsvarende forlængelse af leveringstiden eller ret for StayMain til at hæve aftalen.

4. Betaling

4.1. Betaling skal ske netto 8 dage fra fakturadato, medmindre andet er aftalt.
4.2. For projekter, der overskrider DKK 10.000 i totalpris, faktureres halvdelen før arbejdets påbegyndelse, og den resterende halvdel ved levering.
4.3. Der påløber rente ved for sen betaling i henhold til StayMains til enhver tid gældende rentesatser.

5. Ejendomsretten, rettigheder mv.

5.1. Alt udviklet materiale af StayMain, herunder skitser, layouts, webdesigns m.m., tilhører StayMain, indtil fuld betaling er modtaget, hvorefter ejendomsretten overgår til bestilleren.
5.2. Materiale udviklet af StayMain, som ikke er specifikt faktureret, kan StayMain anvende til andre formål, medmindre andet er aftalt.

6. Forsinkelse

Ved forsinkelse er bestilleren kun berettiget til at hæve aftalen, hvis betydningen af nøjagtig leveringstid er præciseret ved aftalens indgåelse.

7. Mangler

StayMain retter dokumenterede fejl begået af StayMain hurtigst muligt uden meromkostninger for bestilleren.

8. Ansvar

StayMain fraskriver sig ansvar for indirekte tab, herunder driftstab, avancetab og andet indirekte tab, samt for tab forårsaget af force majeure.